صورتی کمرنگ

زندگی دردنیا قطاریست به سمت خدا

صورتی کمرنگ

زندگی دردنیا قطاریست به سمت خدا

بسم رب الزهرا

امروز تصمیم گرفتم برای بارداری وزن کم کنم ...
اقدام به پیاده روی 
مصرف قرص اسلیم کوییک و چای سبز 
رو شروع کردم ...
رفتم روی وزنه و دیدم که وزنم هیچ تغییری از پارسال نکرده 
و باید فک.کنم نزدی 20 یا 25 کیلو کم کنم ...
وووی یعنی میشه ..
هدفم فعلا 2 کیلو کم کردنه تا اروم اروم ..
خداکمک کن بهم کمک کنم .
مامانه آینده